Le Droit Humain
INTERNATIONALE ORDE
DER GEMENGDE VRIJMETSELARIJ
NEDERLANDSE FEDERATIE
© Le Droit Humain - Nederlandse Federatie 2024

Organisatie

Organisatie internationaal

Internationaal Convent: de wetgever
De wetgevende macht van de IOGVM "LE DROIT HUMAIN" berust bij het Internationaal Convent.

Het internationaal Convent wordt eens in de 5 jaar bijeengeroepen om te stemmen over het door de Opperraad gevoerde beleid en het financieel verslag, om het beleid voor de komende 5 jaar te bepalen en om de leden van de Opperraad te kiezen.

Tevens wordt elke 5 jaar de internationale Ordegrondwet herzien, na uitvoerige beraadslagingen en stemmingen over de voorstellen die door Federaties en Jurisdicties zijn ingediend.

Opperraad: de uitvoerder
De uitvoerende macht berust bij de Opperraad (het hoofdbestuur) die wordt gekozen door het Internationaal Convent.

De Orde telt wereldwijd ruim 29.000 leden, die bijeenkomen in de drie organisatievormen binnen de Ordestructuur

Pioniersloges: dit zijn de eerste Blauwe Loges in landen waar tot hun oprichting nog geen vestiging van de IOGVM "LE DROIT HUMAIN" is geweest. Pioniersloges staan onder direct toezicht van de Opperraad.

Jurisdicties: een Jurisdictie heeft tenminste 2 Blauwe Loges en minimaal 30 leden en staat onder toezicht van een gedelegeerde van de Opperraad. Er zijn internationaal 8 Jurisdicties.

Federaties: een Federatie is binnen de grenzen die zijn vastgelegd in de Internationale Ordegrondwet, autonoom in het inrichten van eigen werkwijze en structuur, die worden vastgelegd in het Algemeen Reglement, dat moet zijn goedgekeurd door de Opperraad. Een Federatie bestaat uit tenminste 5 Blauwe Loges en een Kapittel en heeft minimaal 120 leden. Momenteel kent de Orde internationaal 22 Federaties. De Opperraad benoemt op voordracht van de Federatie in elke Federatie een vertegenwoordiger.

Organisatie in Nederland

De Nederlandse Federatie van de IOGVM "LE DROIT HUMAIN"  telt 17 Blauwe Loges. Elke van die Loges heeft een bestuur bestaande uit vijf leden. Zij worden tijdens de jaarlijkse verkiezingen gekozen, volgens bepalingen die zijn vastgelegd in een Algemeen Reglement. Elke Loge heeft daarnaast een Huishoudelijk Reglement. Leden met tenminste de graad van meester kunnen zich kandidaat stellen voor Loge-functies. Naast de gebruikelijke bestuurlijke functies zijn er ook rituele functies.

De Nederlandse Federatie wordt bestuurd door de Federale Raad, het uitvoerend orgaan. Besluiten worden genomen door het jaarlijks Nationale Convent, het wetgevend orgaan van de Federatie.

De Vertegenwoordiger van de Opperraad is de intermediair tussen de Opperraad en de Federatie (vice versa). Hij heeft het hoogste initiatieke gezag, dat hij namens de Opperraad uitoefent en ziet erop toe, dat de bepalingen in de internationale Ordegrondwet worden gerespecteerd.