Le Droit Humain
INTERNATIONALE ORDE
DER GEMENGDE VRIJMETSELARIJ
NEDERLANDSE FEDERATIE
© Le Droit Humain - Nederlandse Federatie 2024

Memphis - Gemengde vrijmetselarij Rotterdam


Het leven als bouwwerk
Vrijmetselaar zijn betekent zelf je weg zoeken in het leven. ”De vrijmetselarij is voor mij een zoektocht, geen antwoord. Een levensschool zonder leerstellingen ”, aldus een jonge vrouw die liever vragen stelt dan antwoorden krijgt. Het leven zien als bouwwerk, zelfstandig door het leven gaan en daarbij voortdurend eigen keuzes maken is kenmerkend voor vrijmetselaars.

Niet een bepaalde religie of levensovertuiging is de norm, maar de vrijheid van elk individu om op eigen wijze de zingeving van het bestaan te bevragen en al dan niet een levensovertuiging of religie aan te hangen. De persoonlijke invulling aan mensen zelf overlaten, niemand de wet voorschrijven, maar wel actief proberen elkaar te begrijpen, te luisteren en tot overeenstemming te komen is kenmerkend voor hoe vrijmetselaars in het leven staan.

Emotionele, intellectuele én spirituele groei. Daar gaat het om in de vrijmetselarij. Zonder dogma ‘s, leiders of volgelingen. Of zoals een vrijmetselaar zegt: “De een zal haar gevoelsmatige kant meer tot haar recht willen laten komen, voor een ander is het vooral een spirituele zoektocht. Tegelijkertijd kan het een kwestie van intellectueel begrijpen zijn”. 

Afhankelijk van iemands levensfase of achtergrond kan het accent op het ene of het andere aspect liggen. Daarvoor is ruimte en respect binnen de vrijmetselarij. Hoofd, hart en geest zijn alle drie even belangrijk.

Opdracht voor vrijmetselaars is zichzelf te leren kennen om zo uiteindelijk een beter mens te worden. Daarmee is de vrijmetselarij in feite een inspiratiebron om aan jezelf te werken. Zelfkennis opdoen, zo menen vrijmetselaars, is voortdurend bouwen aan jezelf én aan je verhouding tot anderen. Dit leidt tot onderling begrip, tolerantie en saamhorigheid. “”Ken u zelf” staat er boven de deur van elke vrijmetselaarswerkplaats.

Symbolen en Ritualen
Werkend aan zichzelf bouwt een vrijmetselaar aan het geheel. Goede bedoelingen alleen zijn niet genoeg. Het gaat erom te ‘arbeiden ‘ aan jezelf en daarmee aan een betere wereld. Symbolen en rituelen bieden daarbij handvatten.

Symbolen zijn als het ware de verzinnebeelding van iemands eigen innerlijk. In die zin zijn ze multi-interpretabel. Zo bieden ze ruimte om persoonlijk invulling te geven aan waarden en betekenissen die in ritualen centraal staan. Een rituaal is een verheven spel dat deelnemers helpt bij hun zoektocht. Je kunt het vergelijken met een dramatisering van het menselijk leven. Dramatisering in de zin van suggestie. Niet wat er woordelijk staat is van belang, maar de onderliggende betekenis.

Het rituaal wil bij de medespelers iets wakker maken en aan de oppervlakte brengen dat onderhuids en onbewust aanwezig is. Een rituaal kun je een aaneenschakeling noemen van symbolische verhalen en handelingen. En hoewel er sprake is van vaste ritualen, zal de een er een totaal andere betekenis aan geven dan de ander en kan iemand het gisteren heel anders beleven dan vandaag of morgen. Het gaat in de vrijmetselarij immers om de unieke belevenis van een gezamenlijke ervaring. 

Je zou het kunnen vergelijken met het uitvoeren van een muziekstuk. De beleving van het stuk staat tijdens de uitvoering centraal. Die beleving is ieders individuele ervaring. Wie als buitenstaander alleen de noten leest, mist de uitvoering waar het in de muziek om gaat.

Samenwerken
Samenwerken staat centraal in de vrijmetselarij. Leden vervullen een rol of functie en verrichten de daarbij horende werkzaamheden. Dat is ieders unieke bijdrage. Door voortdurend van anderen te leren, ontdek je je sterke en zwakke kanten.

Niet alleen leer je zo met anderen rekening te houden, ook wat jezelf beweegt kan zo makkelijker aan het licht komen. Tegelijkertijd vormen vrijmetselaars overal ter wereld samen een keten. Elk individu is een even belangrijk onderdeel in deze keten. Het is een fascinerend krachtenspel tussen individuen, hun positie binnen een loge en de organisatie als wereldomspannende geheel.

Gegevens

Terug naar loges Bezoek website