Le Droit Humain
INTERNATIONALE ORDE
DER GEMENGDE VRIJMETSELARIJ
NEDERLANDSE FEDERATIE
© Le Droit Humain - Nederlandse Federatie 2024

Beleidsplan IOGVM Le Droit Humain Nederlandse Federatie

Inleiding

1. De Vereniging heeft ten doel:

2. De Vereniging tracht dit doel te bereiken door:

3. De Vereniging heeft geen winstoogmerk.

Visie van de Federale Raad

De Federale Raad wil enerzijds dienstbaar zijn aan de werkplaatsen (de Loges en Werkplaatsen) van de Nederlandse Federatie der IOGVM “LE DROIT HUMAIN”, maar ook richting geven aan een moderne, open organisatie, waardoor de leden van die werkplaatsen hun leden enerzijds de mogelijkheid van introspectie kunnen bieden, binnen de veilige werkplaats, terwijl anderzijds de Nederlandse Federatie IOGVM “LE DROIT HUMAIN” als instituut ook (indien mogelijk) naar buiten uitgedragen kan worden. Zonder onderscheid in sekse, huidskleur, afkomst, opleiding, leeftijd etc. wil IOGVM “LE DROIT HUMAIN” een “huis” zijn waarin een ieder, met respect voor de opvattingen van de ander, haar of zijn “thuis” vindt. De ontmoeting tijdens de bijeenkomsten, al dan niet In Forma, dienen zodanig van aard te zijn dat men “met opgeladen batterij” de bijeenkomst verlaat.

Missie van de Federatie/Federale Raad

De bestaansreden van de Nederlandse Federatie der IOGVM “LE DROIT HUMAIN” is vrouwen en mannen de gelegenheid te geven door middel van de Ritualen en het gedachtegoed van de Vrijmetselarij een beter mens te worden en dit uit te dragen in de wereld om ons heen. Als onderdeel van een Internationale Organisatie maken we deel uit van een beweging die wereldwijd streeft naar een betere wereld voor iedereen. De Federale Raad dient zich met al haar middelen en mogelijkheden in te zetten om de Loges en Werkplaatsen deze doelen te laten bereiken. Daarbij is van groot belang dat de bekendheid van een Gemengde Vrijmetselarij en specifiek van IOGVM “LE DROIT HUMAIN” wordt vergroot en op positieve wijze wordt uitgedragen.

Het vermogen van de Federatie

In het verleden was de Federatie eigenaar van een tweetal “vestigingen”, te weten het pand aan het Oosteinde 27 te Amsterdam en het pand aan de Galvanistraat 84 te Den Haag. Aangezien het onderhoud van het eerste pand aanzienlijke investeringen zou vergen, is besloten dit pand te verkopen.  Hierdoor kwam de Federatie in het bezit van een klein vermogen. Nog altijd is hiervan, ondanks het jaarlijkse tekort op de begroting, maar ook dankzij de hoge rentestand in het verleden, het grootste deel intact. Enige tijd gelden is besloten een groot deel via een betrouwbare bank conservatief te belegen, met als doel een kapitaalgroei tot stand te brengen die over ca. 10 jaar weer de mogelijkheid moet geven gelden vrij te maken voor de exploitatie van de Federatie, uitgaande van het feit dat ook over 10 jaar het aantal leden nog onvoldoende zal zijn om tot een sluitende begroting te komen.

De huidige situatie

Op dit moment bestaat de Nederlandse Federatie als organisatie uit een achttiental zogeheten Blauwe Loges, waarin ca. 375 leden lid zijn, en daarin werken in de 1ste  t/m 3de  van de Oude en Aangenomen Schotse Ritus O.A.S.R.)., 

Leden komen binnen bij een Loge en worden na een zorgvuldig kennismakingsproces ingewijd tot Leerling Vrijmetselaar en ontvangen de Eerste Graad. Onder begeleiding van de Tweede Opziener volgt er een periode van ontwikkeling, die door de leerling wordt afgesloten door haar of zijn Leerling Bouwstuk; een persoonlijke reflectie op de ervaringen bij het werken in de Leerling Graad. 

Vervolgens wordt de Leerling Hoger Loon toegekend en gaat deze onder leiding van de Eerste Opziener door als Gezel Vrijmetselaar, de Tweede Graad. Ook deze periode wordt afgesloten met een Bouwstuk, dat weer aanleiding geeft om de Meester Graad te mogen ontvangen, de Derde Graad. 

Een negental Werkplaatsen werkt vervolgens in de zogeheten Hogere Graden: de 4de  t/m 33ste graad van de O.A.S.R. In feite vormen deze graden een verdieping van de eerste drie graden. De Nederlandse Federatie kent verder de zogeheten “side-degrees”: het Kapittel van het H.K.G., de Royal Ark Mariners, een Raad van Geïnstalleerd Meesters en vier Merkloges. De Nederlandse Federatie der IOGVM “LE DROIT HUMAIN” is onderdeel van een internationale organisatie waarvan het hoofdbestuur, de Opperraad haar zetel heeft in Parijs. Deze Opperraad benoemt in elk land waar zich een Federatie bevindt, uit voorgestelde kandida(a)t(en) van het betreffende land, een vertegenwoordiger, voor een termijn van vijf jaren. Deze  Zeer Machtig Groot Commandeur (Z.M.G.C), is als Vertegenwoordiger van de Opperraad verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de door de Opperraad opgestelde regels, de Ordegrondwet, het Algemeen Reglement en de Ritualen die door de werkplaatsen worden gehanteerd. Het hoogste bestuurlijke gezag in de Federatie berust bij het Nationaal Convent, het orgaan dat jaarlijks bijeenkomt en een oordeel dient te vellen over beleidsplannen en uitvoering daarvan door de Federale Raad.

De Beleidsvoornemens 

Deze beleidsvoornemens dienen uiteraard aan te sluiten bij de Missie en Visie van de Federale Raad/Federatie en de groepen waar de Federatie zich op  wenst te richten. 

Bij het opstellen/beoordelen van deze beleidsvoornemens dient in de gaten te worden gehouden dat steeds toekomstgericht wordt gedacht, zonder de tradities en het verleden uit het oog te verliezen.

De Federale Raad heeft een twee sporen beleid: faciliterend aan de Loges en Werkplaatsen opdat deze optimaal kunnen functioneren, terwijl anderzijds gestaag gewerkt wordt aan een grotere bekendheid van specifiek de Nederlandse Federatie der IOGVM “LE DROIT HUMAIN”.

Interne beleidsvoornemens
Verbeterde communicatie met de leden van de Loges

Tijdens het laatste Nationaal Convent is besloten dat na afloop van de zittingen van de Federale Raad een “leesbaar” stuk zal worden geproduceerd ter verspreiding onder alle leden van de Nederlandse Federatie, met als eerste doel de afstand tussen het individuele lid en de Federale Raad te verkleinen. 

Studiebijeenkomsten
De behoefte aan “professionalisering” van besturen van Loges, heeft ertoe geleid dat een aantal studiebijeenkomsten zullen worden belegd, waarbij huidige en toekomstige bestuursleden een training krijgen aangeboden, terwijl er tevens voldoende ruimte is om ervaringen uit te wisselen.

Bibliotheek en archief als centra voor studie en overleg
Bibliotheek en het archief (vanaf 1980 tot ca. 2000) verhuizen naar een goed bereikbaar gebouw. Een aantrekkelijke inrichting moet mogelijkheden bieden tot het uitlenen van boeken en tot het ter plaatse verzamelen van materiaal uit de bibliotheek en de daar aanwezige Bouwstukken als inspiratie voor thema-avonden en bouwstukken binnen de werkplaatsen.

Voorkomen van uitstroom van leden
De inmiddels derde versie van het document “Handvatten” biedt informatie voor werkplaatsen om het nodeloos verdwijnen van leden te voorkomen. Dit document zal jaarlijks een update krijgen.

Meer een eigen gezicht geven aan LE DROIT HUMAIN voor geinteresseerden
Ten behoeve van de website heeft een aantal leden hun beweegredenen opgeschreven waarom zij Vrijmetselaar zijn geworden en hun beleving na toetreding. Verder wordt onderzocht op welke wijze nog verder kan worden gewerkt aan het realiseren van dit doel.

Invullen van de witte plekken op de kaart van Nederland
Als gekeken wordt naar de kaart van Nederland, zien wij een aantal witte vlekken: grote steden waar nu geen Loge van Le Droit Humain gevestigd is. Voorgeteld wordt om een werkgroep te benoemen die gaat onderzoeken in hoeverre het mogelijk is hierin verandering aan te brengen. 

4.1.7 Meer openheid over de “hogere graden”
Bij nieuwe Meester vrijmetselaren is weinig kennis over de “hogere graden”. Onbekend maakt onbemind. Daarom zal een document worden geproduceerd dat uitleg geeft over deze graden.

Verbreding van het jaarlijkse Maconniek Symposium
Er zal worden doorgegaan met het betrekken van andere obediënties bij het jaarlijkse Symposium, dat een zodanig karakter dient te krijgen dat ook niet-vrijmetselaren met veel genoegen de dag bezoeken.

Externe beleidsvoornemens

Meer aandacht aan de inhoud en doelstelling van de website van de Nederlandse Federatie en de daaraan verbonden Loges en de overige sociale media.

Door middel van lezingen het gedachtengoed van de Gemengde Vrijmetselarij uitdragen bij daarin geïnteresseerde organisaties.

Blijven streven naar publicatie in zowel on- als off-line media in Nederland. Verschillende te vormen commissies zullen zich daarmee de komende tijd mee bezighouden.

De Organisatie

De Nederlandse Federatie van de Internationale Order der Gemengde Vrijmetselarij LE DROIT HUMAIN is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr.40530828

De Federatie heeft een ANBI status (RSIN 816603959) en is statutair gevestigd te Den Haag, het secretariaatsadres is Gemeenschapspolderweg 517, 1382 GM Weesp. 

Het Bestuur

President: R. ten Vaanholt
Vice-president: M.C. Karemaker
Secretaris: P. Kerkhoff
Penningmeester:    E. van Leeuwen
Lid: A. Metselaar

Financiën

De inkomsten van de Federatie bestaat uit de jaarlijkse bijdrage die werkplaatsen doen, op basis van het aantal leden. Voorts kunnen legaten en vrijwillige bijdragen tot de inkomsten behoren. Het jaarlijkse begrotingstekort, enerzijds ontstaan door de ambitieuze initiatieven vanuit het bestuur en anderzijds door het feit dat de genoemde bijdragen van leden, door het lage aantal, onvoldoende is, wordt aangevuld uit het vermogen van de Federatie.